Model: NF-110
Công nghệ Mỹ
Dạng công nghệ: Điện cực trực tiếp