Thiết bị cao tần, chống cáu cặn hệ thống điện cực bể điện phân
Chống đóng cặn điện cực muối