Thiết bị khử cặn nước

Model: DF-250
Công nghệ Mỹ
Dạng công nghệ: Điện cực trực tiếp