ScaleCuter 110mm

PEIDE  110mm

PEIDE 110mm

Model: NF-110
Công nghệ Mỹ
Dạng công nghệ: Điện cực trực tiếp