Mono 100W

Tấm Mono

Tấm Mono

Hoà lưới điện trực tiếp, mang điện về nhà
Hệ thống mang điện về nhà